Базова ланка ГАЛНАФТОГАЗУ
30.04.2009

Базова ланка ГАЛНАФТОГАЗУ

У КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, як i в решти великих паливних трейдерiв, основна частина нафтобаз, що є в його власностi, була збудована ще в радянськi часи. Упродовж тривалої експлуатацiї, чимало з цих об'єктiв застарiло не тiльки фiзично, а й морально. Поточнi ремонти дозволяли пiдтримувати нафтобазове господарство у робочому станi, але їх було недостатньо, аби вивести його на новий якiсний виток. Тому, починаючи з 2007 року, КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ розпочав програму масштабної реконструкцiї своїх нафтобаз. I нинi її результати вiдчутнi навiть на запах. Не кажучи вже про те, що робота "паливних комор" стала значно ефективнiшою.

Керiвник вiддiлу нафтобазового господарства КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Ігор Нiкельський виокремлює три найбiльшi проблеми старих нафтобаз: це - низька пропускна здатнiсть, великi втрати нафтопродуктiв пiд час зберiгання й негативний вплив на екологiю. З огляду на це, при модернiзацiї нафтобазового господарства концерну його фахiвцi спiльно з проектантами намагалися в комплексi закрити усi три слабкi мiсця. Поки що це вдалося зробити на найбiльш стратегiчних базах ГАЛНАФТОГАЗУ. Решта -- чекають своєї черги. Але чекатимуть недовго. Упродовж кiлькох найближчих рокiв увесь парк дiючих нафтосховищ КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ пiдтягнеться до квалiтету європейських стандартiв.

Нинi у розпорядженнi компанiї є 28 нафтобаз загальною мiсткiстю 282 тисячi кубометрiв. Вони розташованi у захiдних i центральних областях України й спорудженi у переважнiй бiльшостi ще 40-70 рокiв тому. 10 баз концерн експлуатує в повному обсязi, iншi переведено у стан консервацiї. Саме об'єкти цiєї першої десятки й опинилися тепер в епiцентрi реконструкцiї. З-помiж них, як особливо важливi для бiзнесу компанiї, Iгор Нiкельський видiляє Львiвську, Вiнницьку й Бродiвську бази, а також нещодавно придбані ГАЛНАФТОГАЗОМ бази у селi Гребiнки Київської областi й у селищi Ярмолинцi Хмельницької областi.

На трьох перших iз цього перелiку у 2007-2008 роках було встановлено газгольдернi системи вловлювання випарiв iз резервуарiв з паливом. Це обладнання дозволяє вирiшити одразу кiлька завдань. З одного боку, скорочуються природнi втрати нафтопродуктiв у процесi зберiгання. Тільки на Львiвськiй нафтобазi завдяки газгольдерам вдається вберегти від випаровування приблизно 400 тонн палив на рiк. Таким чином, встановлена система окуповує себе вже в перший рiк роботи. З iншого боку, вона дає й не менш важливий екологiчний ефект. Паливнi випари не потрапляють в атмосферу, а компанiя чiтко дотримується всiх санiтарних, екологiчних, пожежних вимог. "Нам спочатку самим було незвично, що на нафтобазах, де ми встановили газгольдери (газовирiвнювальнi системи), навiть зник постiйний для цих об'єктiв запах бензину", -- зауважує Iгор Нiкельський. У 2009 роцi КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ планує укомплектувати газовирiвнювальним обладнанням Ужгородську, Стрийську i Галицьку нафтобази. Проте тiльки цим одним пунктом модернiзацiя не обмежується. Одночасно з технiкою для вилову випарiв на базах впроваджують i системи автоматизованого вимiрювання рiвня, температури й густини нафтопродукту в резервуарi. Це оптимiзує i роботу операторiв бази, й облiк запасiв палива.

Iнший, не менш важливий, фронт модернiзацiйних робiт на нафтобазах КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, -- пiдвищення їхньої пропускної здатностi. Старе обладнання уже не здатне було працювати оперативно, особливо в умовах, коли обсяги прийому нафтопродуктiв у компанiї та вiдвантаження їх споживачам з року в рiк зростали. Водночас кожна зайва година простою чи то залiзничних цистерн, чи то бензовозiв оберталася для ГАЛНАФТОГАЗУ додатковими фiнансовими затратами. Аби зняти цю проблему, вiддiл нафтобазового концерну пiдготував пакет пропозицiй щодо встановлення на територiї паливних сховищ нових сучасних зливних пристроїв.

Першим об'єктом, де були втiленi цi iдеї, стала Ужгородська нафтобаза. Донедавна там працювала тiльки одна помпа, а отже зливати паливо в резервуари можна було тiльки з однiєї цистерни. Крiм того, до критичного доходив i стан технологiчних трубопроводiв. Тому упродовж 2007-2008 рокiв на Ужгородськiй нафтобазi було встановлено 4 новi зливнi прилади УСН-150, 2 зливнi колектори (окремо для бензинiв i дизпалива -- аби продукти не змiшувалися), змонтовано нову помпувальну станцiю з двома помпами АНК-100-50 й вiдповiдною технологiчною обв'язкою. У результатi виконання перелiчених робiт база в Ужгородi тепер може одночасно приймати чи зливати паливо з 4 вагоно-цистерн. Час зливу скоротився у 2 рази.

Майже одночасно з модернiзацiєю в Ужгородi стартувала й реконструкцiя системи автоналиву на Львiвськiй нафтобазi ГАЛНАФТОГАЗУ. Саме цей проект Iгор Нiкельський вважає ключовим у дiяльностi очолюваного ним вiддiлу за три останнi роки. Обсяг робiт тут виявився значно бiльшим, нiж на Закарпаттi. Проте зараз можна впевнено стверджувати, що фахiвцi концерну з завданням успiшно впоралися. Нарiжним каменем цiєї реконструкцiї стало встановлення на базi автоналивних стоякiв САУТ з витратомiрами марки Emerson. Це обладнання дозволяє отримувати в атоматичному режимi відомості про обсяги вiдпущеного палива в одиницях об'єму i маси, позбавляє необхiдностi замiрювати густину нафтопродуктiв, виправляючи недоливи-переливи, адже вiдносна похибка роботи нової апаратури становить не бiльше +-0,1% вiд загальної маси й не бiльше +-0,2% вiд загального об'єму. Нинi на Львiвськiй нафтобазi вже працює 12 автоналивних стоякiв САУТ.

"Для порiвняння можна згадати, що ранiше тут 20-тонний бензовоз заливали нафтопродуктом за 4 години, а пiсля реконструкцiї 30-тонний бензовоз вдається наповнити за 1,2 години, -- розповiдає Iгор Нiкельський. – До того ж нове обладнання потребує в 5 разiв меншої потужностi помпу вального обладнання i таким чином ми уникаємо зайвого споживання електроенергiї на нафтобазi". Аналогiчна реконструкцiя вже розпочалася на Галицькiй нафтобазi, а далi на черзi -- Ужгородська й Вiнницька нафтобази.

Торiк у реконструкцiю нафтобаз КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ вклав приблизно 22 мiльйони гривень. Плани на поточний рiк передбачають понад 17 мiльйонiв гривень iнвестицiй. При цьому львiвська компанiя активно залучає до цих робiт й українських пiдрядникiв i виробникiв технологiй. Серед них можна назвати ТОВ ЛЬВIВ-ТЕХНО, НВП НАФТОМАШ (Днiпропетровськ), НВIК ЗIРКА (Запорiжжя), ТОВ МЕДОБОРИ, НТЦ ПРОМТЕХДIАГНОСТИКА (Iвано-Франкiвськ), IТЦ НОВI ТЕХНОЛОГIЇ (Охтирка). I це далеко не повний перелiк. Як вважають у ГАЛНАФТОГАЗI, цiла низка вiтчизняних напрацювань у цiй сферi нiчим не
поступається зарубiжним аналогам, а за цiновими параметрами є значно привабливiшою.

Власне кажучи, ставлення до нафтобаз у операторiв паливного ринку змiнюється на бiльш вiдповiдальне вже тому, що вони перестали сприйматися як суто склад товару, а перетворилися в багатофункцiональнi ланки корпоративного збутового ланцюжка. Наприклад, у структурi КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ бази вiдiграють роль своєрiдних шлюзiв, де відсортовують отриманий вiд постачальника товар, перевiряють його якiсть i технічні характеристики. На усiх робочих нафтобазах концерну працюють лабораторiї, якi контролюють i кожну цистерну, яка заходить на термiнал, i кожен бензовоз, що вiдвозить паливо на автозаправку. Зокрема, проби з резервуару з метою перевiрки якостi вiдбирають через двi години пiсля зливу новоприбулого продукту. Натомiсть перед тим, як вiдправити бензовоз на АЗС, працiвники лабораторiй вимiрюють густину й температуру кожного виду палива.

Зрештою, додатковий заробiток ГАЛНАФТОГАЗОВI приносять i послуги зi зберiгання на своїх базах нафтопродуктiв стороннiх власникiв чи надання їм послуг з перевiрки якостi палив. Можливо в масштабах компанiї, це не такi великi грошi, але й вони не зайвi у корпоративному гаманцi.

Пiсля того ж як КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ пiвтора року тому вивiв на ринок новий продукт Pulls-95 (паливо з особливими мийними властивостями, якi сприяють ефективнiшiй роботi автомобiльного двигуна), на нафтобази компанiї лягла ще одна додаткова функцiя. Адже саме тут вiдбувається технологiчний процес збагачення високооктану спецiальними компонентами.

Таким чином, нафтобазове господарство є важливим тилом будь-якої паливної компанiї. Наскiльки надiйно й злагоджено працює тил, настiльки упевнено почувають себе працiвники передового рубежу -- нафтопродуктового роздрiбу. Власне, ознакою нинiшньої ринкової поведiнки КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ є те, що вiн прагне забезпечити гармонiйний розвиток усiх ланок свого бiзнесу. Активно розбудовуючи мережу АЗС по всiй Українi, львiв'яни не забувають i про модернiзацiю своїх резервуарних паркiв. Тим бiльше, що iнвестицiї у нафтосховища здатнi доволi швидко довести свою економiчну доцiльнiсть. Наприклад, загальна економiя коштiв, отримана внаслiдок модернізацій них робiт на нафтобазах фахiвцi КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ оцiнюють уже в 5 мiльйонiв гривень.

 

Оригінал статті (PDF)

Поділитись