Детальна інформація про порядок розміщення акцій ВАТ «Концерн Галнафтогаз» п’ятого випуску та їх оплату
09.11.2007

Детальна інформація про порядок розміщення акцій ВАТ «Концерн Галнафтогаз» п’ятого випуску та їх оплату

Товариство здійснюватиме закрите (приватне) розміщення акцій через організатора торгівлі цінними паперами Товариство з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-інформаційна система "Перспектива" (місцезнаходження: вул. Леніна, 30, м.Дніпропетровськ, 49000; тел. (056) 373-97-83, 373-97-84,     е-mail: rfs@legal.in.ua; код за ЄДРПОУ 33718227; ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності з організації торгівлі цінними паперами від 11.05.2006, серія АВ №362083, надалі - ТІС) у відповідності до "Правил проведення розміщення цінних паперів на Товаристві з обмеженою відповідальністю "Торгівельно-інформаційна система "Перспектива", зареєстрованими рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.07.2007 №1570.
Закрите (приватне) розміщення акцій проводитиметься за місцезнаходженням ТІС: вул. Леніна, 30, м.Дніпропетровськ, 49000.
Заяви для укладення договорів комісії на купівлю акцій подаються акціонерами учаснику ТІС - торговцю цінними паперами Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Декра" (місцезнаходження: вул. Чорновола 103, м.Івано-Франківськ, 76005; тел. (0342)527-162, е-mail: ska@dekra.if.ua; код за ЄДРПОУ 24685310; ліцензія Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення діяльності по випуску то обігу цінних паперів від 20.10.2004, серія АБ №113255, надалі – ТОВ ФК "Декра").
Акції розміщаються у строк з 30 листопада 2007 року до 29 січня 2008 року по курсовій ціні 16 (шістнадцять) копійок за одну акцію.
При цьому розміщення акцій відбувається у два етапи.
Перший етап закритого (приватного) розміщення починається з 30 листопада 2007 року і триває до 10 січня 2008 року включно.
Другий етап закритого (приватного) розміщення починається з 11 січня 2008 року і триває до 29 січня 2008 року включно.
Акціонери Товариства реалізують своє переважне право на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі на дату початку строку розміщення акцій – 30 листопада 2007 року.
Протягом другого етапу акціонери придбавають акції нереалізовані підчас першого етапу закритого (приватного) розміщення.
Заяви для укладення договорів комісії на купівлю акцій подаються до секретаріату ТОВ ФК "Декра" особисто у робочі дні з 9.00 до 17.00, а також надсилаються на електронну адресу ТОВ ФК "Декра" ska@dekra.if.ua або рекомендованим листом поштою (на адресу: вул. Чорновола 103, м.Івано-Франківськ, 76005) у межах строків відповідних етапів. Датою подання заяви до ТОВ ФК "Декра" вважається день фактичної її подачі до секретаріату ТОВ ФК "Декра", а в разі надсилання її – дата одержання ТОВ ФК "Декра" заяви в електронній формі або дата рекомендованого листа із заявою, зазначена на штемпелі підприємства зв`язку, що обслуговує ТОВ ФК "Декра".
Заяви, подані акціонерами з порушенням зазначених строків, ТОВ ФК "Декра" не розглядатимуться.
З 11 січня 2008 року на вимогу акціонера у письмовій або електронній формі ТОВ ФК "Декра" зобов`язане надати відповідно у письмовій або електронній формі інформацію про кількість акцій, які реалізовані протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення.
Договори комісії на купівлю акцій з акціонерами, які подали заяви на першому етапі закритого (приватного) розміщення акцій, ТОВ ФК "Декра" надсилає акціонерам рекомендованим листом протягом строку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій у 5-ти екземплярах, підписаних уповноваженою особою ТОВ ФК "Декра" та засвідчених печаткою ТОВ ФК "Декра". Акціонер підписує (а в разі необхідності засвідчує печаткою) отримані ним договори комісії на купівлю акцій та повертає ТОВ ФК "Декра" 3-ри екземпляри договорів протягом строку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій.
Акціонер, який придбав акції на першому етапі, сплачує їх повну вартість до 17 години дня, який передує дню затвердження уповноваженим органом Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Договори комісії на купівлю акцій з акціонерами, які подали заяви на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій, ТОВ ФК "Декра" надсилає акціонерам рекомендованим листом протягом строку другого етапу закритого (приватного) розміщення акцій у 5-ти екземплярах, підписаних уповноваженою особою ТОВ ФК "Декра" та засвідчених печаткою ТОВ ФК "Декра". Акціонер підписує (а в разі необхідності засвідчує печаткою) отримані ним договори комісії на купівлю акцій та повертає ТОВ ФК "Декра" 3-ри екземпляри договорів не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства (загальні збори акціонерів) результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Акціонер, який подав заяву на другому етапі закритого (приватного) розміщення акцій, сплачує повну вартість придбаних акцій до 17 години дня, який передує дню затвердження уповноваженим органом Товариства (загальні збори акціонерів) результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
Заяви на укладення договорів комісії на купівлю акцій,  подані протягом другого етапу закритого (приватного) розміщення розглядаються ТОВ ФК "Декра" в порядку їх надходження. У разі одночасного (в межах одного дня) надходження заяв від кількох акціонерів на загальну суму акцій, що перевищує нереалізований залишок, такі договори комісії укладатимуться на купівлю акцій пропорційно кількості акцій, вказаних у поданих заявах. Заяви, які подаватимуться протягом другого етапу закритого (приватного) розміщення на придбання акцій у кількості, що перевищуватиме кількість нереалізованих акцій протягом першого етапу закритого (приватного) розміщення, не розглядатимуться.
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами в національній валюті на поточний рахунок ВАТ "Концерн Галнафтогаз" №26002001301939 у філії ЗАТ "ОТП Банк" у м.Львові, МФО 385402,  або у доларах США по курсу Національного банку України на день переказу валюти на валютний рахунок ВАТ "Концерн Галнафтогаз" №26002001301939 у філії ЗАТ "ОТП Банк" у м.Львові, МФО 385402 (SWIFT: OTPV UAUK, Банк кореспондент Bank of New York, SWIFT IRVT US 3N,  рахунок банку кореспондента: 890-0342-013).
У разі прострочення зазначеного строку оплати акцій, ТОВ ФК "Декра" вправі в односторонньому порядку розірвати укладений з акціонером договір комісії на купівлю акцій.
У разі не повернення акціонером до закінчення вищезазначених строків підписаних ним 3-ох екземлярів договору комісії на купівлю акцій, такий договір вважатиметься ТОВ ФК "Декра" неукладеним.
На підтвердження унесення коштів в оплату за акції Товариство видає акціонерам тимчасові свідоцтва.

Поділитись