ГАЛНАФТОГАЗ заправився європейським капiталом. ЄБРР iнвестує в ОККО
30.07.2009

ГАЛНАФТОГАЗ заправився європейським капiталом. ЄБРР iнвестує в ОККО

8 липня КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ, що є одним з найпотужнiших операторiв нацiонального паливного ринку, й делегацiя Європейського банку реконструкцiї i розвитку пiдписали угоду про входження ЄБРР до статутного капiталу цiєї компанiї. Очiкується, що транзакцiя буде завершена до кiнця року. В її результатi захiдний банк отримає у власнiсть 15-20% акцiй ГАЛНАФТОГАЗУ.


У Королiвських палатах на львiвськiй площi Ринок не раз вирiшувалися питання iсторичної ваги. Колись тут було пiдписано вiдомий "Вiчний мир" мiж Польщею i Росiєю, який заклав пiдвалини для формування сучасної полiтичної карти Європи. Нинiшнє ж пiдписання угоди мiж ЄБРР та КОНЦЕРНОМ ГАЛНАФТОГАЗ має вкрай важливе значення для української економiки в цiлому. 8 липня зi Львова вона отримала яскравий позитивний сигнал, який доводить, що навiть в умовах кризи iснують можливостi залучати серйознi зовнiшнi iнвестицiї. Треба тiльки мати продуману, переконливу стратегiю розвитку i не боятися брати на себе вiдповiдальнiсть за перехiд на європейськi стандарти у всiх сферах своєї дiяльностi (вiд фiнансової звiтностi -- до екологiї й соцiального партнерства). Власне на цьому й особливо наголошували винуватцi церемонiї.

Президент КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Вiталiй Антонов розповiв, що пiдписанню липневої угоди передувала кропiтка пiдготовка, адже спочатку йшлося про рефiнансування субординованого боргу, але вже у процесi переговорiв сторони зiйшлися на тому, що час Європейському банковi реконструкцiї i розвитку ставати акцiонером львiвської компанiї. Тобто спiвпраця мiж ними вийшла на такий рiвень, коли вони виявили готовнiсть робити спiльний бiзнес. "ЄБРР стає нашим компаньйоном, -- наголосив Вiталiй Антонов. -- Це визнання довiри з боку iнституцiйних iнвесторiв не тiльки до нас, а й до українського ринку в цiлому". Зi свого боку директор департаменту природних ресурсiв ЄБРР Кевiн Бортц зазначив, що КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ є в Українi прикладом у сферi дотримання найвищих стандартiв ведення бiзнесу, тож майбутня транзакцiя допоможе йому полiпшити балансову звiтнiсть i з бiльшою певнiстю досягнути тих завдань, якi компанiя поставила у своїй маркетинговiй програмi.

Загалом ЄБРР вкладе в український концерн 50 мiльйонiв USD. Пiсля зборiв акцiонерiв ГАЛНАФТОГАЗУ буде випущено додатковi акцiї компанiї, вiдповiдну частину яких i викупить банк. Операцiю розбито на два етапи. На першому ЄБРР за фiксованою формулою придбає акцiї на 20 мiльйонiв USD, на другому -- ще на 30 мiльйонiв доларiв. Але тодi уже обсяг викупу прив'язуватиметься до прибутковостi української компанiї. Оскiльки ця величина є так би мовити плавучою, то зараз неможливо точно сказати, якою саме буде частка ЄБРР у капiталi ГАЛНАФТОГАЗУ пiсля завершення транзакцiї. За словами Вiталiя Антонова, вона сягатиме вiд 15 до 20 вiдсоткiв. Тепер залишається лише владнати всi юридичнi процедури: провести збори акцiонерiв, ухвалити рiшення про додаткову емiсiю тощо.

50-мiльйонi iнвестицiї буде спрямовано на подальший розвиток АЗС-мережi КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, яка працює пiд брендом ОККО, перш за все для просування її на схiд України, де компанiя прагне змiцнити зайнятi позицiї. Очевидно, що таке розширення ареалу дiяльностi супроводжуватиметься й створенням нових робочих мiсць. У цьому полягає ще один, додатковий позитив пiдписаної 8 липня угоди. "У захiдноукраїнських областях ми в цiлому довели свою присутнiсть до оптимального рiвня, тому тут наш подальший розвиток уже не буде таким бурхливим, -- пояснює президент концерну Вiталiй Антонов. -- Натомiсть на сходi ми ще бачимо для себе багато нiш. Нас цiкавить Крим, мiста-мiльйонники, посилення присутностi у Харкiвськiй областi, де ми вже увiйшли до числа лiдерiв мiсцевого паливного ринку, тощо".

Промовистою iлюстрацiєю до цих слiв стало вiдкриття 10 липня, тобто через 2 днi пiсля пiдписання угоди з ЄБРР, нового трасового автозаправного комплексу пiд маркою ОККО в Iнкерманi на в'їздi до Севастополя. Особливiстю цього об'єкту є те, що вiн став найбiльшим за площею АЗК України. Комплекс розташований на земельнiй дiлянцi площею у 3,3 гектара, де крiм традицiйних бензинових колонок, встановлено й модуль для вiдпуску скрапленого газу, й пункт заправки стиснутим (природним) газом. Окрiм того, тут вiдкрито й магазин супутнiх товарiв "Tobi" з площею торгового залу 205 квадратних метрiв, є паркiнг для легкових автомобiлiв та вантажiвок. Клiєнти Iнкерманського АЗК мають змогу принагiдно пiдпомпувати колеса, долити води, скористатися автоматичною портальною мийкою та порохотягом. Таким чином, кiлькiсть сучасних автозаправних комплексiв, що працюють у мережi ОККО, досягла нинi уже 270 одиниць.

А починалася вона на початку 2000-х рокiв з малого. I тодi ж було започатковано тривалу спiвпрацю мiж КОНЦЕРНОМ ГАЛНАФТОГАЗ та Європейським банком реконструкцiї i розвитку. Наступного року цим партнерським стосункам, якi вже стали майже родинними, виповниться 10 рокiв. Стартували ж вони зi скромної позики обсягом в 1,2 мiльйона USD, яку залучило дочiрнє пiдприємство ГАЛНАФТОГАЗУ РЕСУРС-2 на будiвництво заправок у Києвi у рамках лiнiї пiдтримки малого й середнього бiзнесу.

Наступнi 1,2 мiльйона USD за цiєю ж програмою були наданi iншiй "доньцi" львiвського концерну (на цей раз позичальником виступала берегiвська фiрма ВАЛЕРIЯ з Закарпаття) на межi 2002-2003 рокiв. У жовтнi 2003-го 1,3 мiльйона USD з кредитного портфелю ЄБРР залучила компанiя ТЕРРА ПЕТРОЛЕУМ для будiвництва АЗС мережi ОККО в Тернопiльськiй областi.

Надалi позичальником Європейського банку реконструкцiї i розвитку став уже безпосередньо КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ. Вирiс представницький рiвень, виросли й суми запозичень. У 2005 роцi паливний оператор узяв у ЄБРР кредит на 25 мiльйонiв USD, у 2007 роцi -- вiдкрив кредитну лiнiю ще на 100 мiльйонiв USD. Кошти з останньої ще повнiстю не вибрано, але за потреби ГАЛНАФТОГАЗ завжди може на них розраховувати.

"Спiвпраця з КОНЦЕРНОМ ГАЛНАФТОГАЗ є хрестоматiйним прикладом того, наскiльки наш банк може допомогти пiдприємству на рiзних етапах його розвитку, -- зазначив 8 липня у Львовi старший банкiр ЄБРР Пол Шапiро. -- До того ж, кооперацiя з ГАЛНАФТОГАЗОМ завжди добре винагороджується". За словами керiвника прес-служби представництва ЄБРР в Українi Антона Усова, банк i концерн пов'язує довгий i суто позитивний досвiд спiвробiтництва, результати якого помiтнi не тiльки директорам i фiнансистам у Лондонi, а й усiм українським водiям, якi користуються послугами заправок ОККО.

У прес-релiзi ЄБРР за пiдсумками пiдписаної з ГАЛНАФТОГАЗОМ угоди сказано, що майбутнє iнвестування в капiтал українського паливного оператора змiцнить його лiквiднiсть, пом'якшить для нього негативнi наслiдки фiнансової кризи й девальвацiї гривнi, дозволить придбати новi АЗС i вдосконалити ефективнiсть уже чинних брендових заправок. Окрiм того, в рамках цiєї ж угоди КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ виконає програму з пiдвищення ефективностi використання енергiї. При цьому зазначено, що львiвський концерн входить нинi до числа найбiльших українських партнерiв ЄБРР, а сам банк є найбiльшим фiнансовим iнвестором в Українi. Станом на 1 липня 2009 року, вiн вклав у її економiку понад 4,3 мiльярда євро, взявши участь у 179 рiзноманiтних проектах. Проте з-мiж українських паливних операторiв банк спiвпрацює лише з КОНЦЕРНОМ ГАЛНАФТОГАЗ.

Те, що останнiй у своїй збутовiй полiтицi робить акцент на вiдповiдностi усiх палив, якi реалiзуються в мережi ОККО, європейським стандартам якостi теж є знаковим чинником. Такi зобов'язання КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ узяв на себе добровiльно, але вони були гiдно оцiненi й керiвництвом ЄБРР, i пересiчними українськими споживачами нафтопродуктiв. А звiстка про те, що бiзнес-партнером концерну тепер стала одна з найбiльших фiнансових установ у Європi, є ще однiєю додатковою гарантiєю для клiєнтiв заправок ОККО: там вони можуть розраховувати i на добротне паливо, i на приязний сервiс, i на квалiфiковану допомогу при вирiшеннi багатьох проблем, якi трапляються в дорозi.

Поділитись