Куди сягає ОККО
30.01.2009

Куди сягає ОККО

У 2009 роцi виповниться десять рокiв з того моменту, як в Українiрозпочала роботу перша автозаправна станцiя iз золотим крилатим левом на стелi. У вереснi 2008-го сiм'я таких АЗС пiд маркою ОККО уже налiчувала понад 250 об'єктiв. На вiдкриття трьохсотого комплексу у розгалуженiй фiрмовiй мережi її власник – львiвський КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ – сподiвається вже цьогорiч.

До свого десятилiтнього ювiлею бренд ОККО пiдходить у вiдмiннiй формi. Вiн представлений нинi у 22 регiонах України – зi сходу на захiд, i з пiвночi на пiвдень, на усiх основних автошляхах держави, поблизу найбiльших митно-прикордонних переходiв. Пiд "крилатим левом" працює навiть двi рiчковi заправки: одна на Жуковому островi – у Києвi, друга – на територiї яхт-клубу "Максим-марин" у Новiй Каховцi.

Обсяг реалiзацiї нафтопродуктiв через мережу ОККО у 2008 роцi становив понад 650 тисяч тонн. В українському паливному роздрiбi КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ твердо входить у п'ятiрку найбiльших операторiв. Ринкова частка компанiї перевищує нинi 8%. А середньодобовий рiвень реалiзацiї нафтопродуктiв через мережу ОККО ще у 2007 роцi перетнув позначку у 10
тисяч лiтрiв.

Одночасно з продажем бензинiв i дизпалива КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ в останнi роки активно став розвивати у своїй мережi й збут газомоторного палива. Нинi пiд маркою ОККО працює одна метанова АЗС i 103 модулi для реалiзацiї скрапленого газу. Тiльки у груднi 2008 року компанiя вiдкрила 8 таких пунктiв, 3 з яких у Києвi й околицях, по одному – у Кривому Розi,
Тростянцi, Бродах, Хотинi, Мукачевому. "Загалом же у 2008 роцi ми ввели в експлуатацiю 44 нових АГЗП, – розповiдає керiвник вiддiлу альтернативних видiв палива КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Юрiй Калiчевський. – У 2009 роцi, враховуючи ситуацiю на ринку, плануємо розширити мережу газових пунктiв, як за рахунок встановлення їх на чинних АЗС, так i за рахунок будiвництва нових".

Проте й шанувальникам традицiйного палива марка ОККО повсякчас вiдкриває новi можливостi. Наприкiнцi 2007 року КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ вивiв на ринок свiй унiкальний продукт – паливо "Pulls-95", яке в процесi експлуатацiї дозволяє збiльшити потужнiсть двигуна, запобiгти нагароутворенню, зменшити шкiдливi викиди, зрештою, економити сам нафтопродукт у процесi його згорання у двигунi. За оцiнками фахiвцiв КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, нинi на "Pulls-95" припадає 25-30% у загальному кошику продажiв бензину А-95.

Починаючи ж iз листопада 2008-го, усi бензини з октановим числом не нижче 95 на заправках мережi ОККО отримали нове додаткове маркування – "Євро". Вiдповiдний сертифiкат Держстандарту, виданий КОНЦЕРНОВI ГАЛНАФТОГАЗ, засвiдчив, що цi нафтопродукти повнiстю вiдповiдають стандартовi Євро-4. Аби домогтися цього, концерн повнiстю переорiєнтувався на ввезення високооктанових нафтопродуктiв з-за кордону, головним чином iз Мажейкяйського НПЗ (Литва), що нинi належить до складу польського нафтового концерну Orlen.

Торiк на будiвництво й реконструкцiю своїх автозаправних комплексiв та розвиток iнфраструктури ОККО КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ iнвестував бiльш як 485 мiльйонiв гривень. Цьогорiчним планам теж не бракує розмаху. Зокрема, планується завершити будiвельнi роботи на 28 уже розпочатх об'єктах автозапрапвної iнфраструктури й спорудити ще 22 новi станцiї. Новорiчнi свята КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ зустрiв в оточеннi 260 заправок, що працювали у форматi ОККО. Усього ж пiд його орудою працює 288 АЗС.

Тут, либонь, доречно наголосити, що змiнюється не тiльки кiлькiсть станцiй, а й їхнє обличчя. Образно кажучи, мережа заправок ОККО – це наче живий органiзм. Вона перебуває у постiйному русi, зазнає динамiчних перетворень, пропонує новi сервiси. Нинi у нiй можна видiлити 4 основних типи АЗК – великi трасовi, мiськi, стандартнi, мiнi. Для кожного
рiзновиду маркетологи пiдiбрали свiй комплекс послуг, логiстичнi схеми, визначили потенцiйну споживацьку аудиторiю. Таким чином, нинi на будь-якiй заправцi ОККО вiдвiдувача чекає той чи iнший супутнiй сервiс. До того ж з року в рiк вiн стає усе бiльше персонiфiкованим i прив'язаним до одного бренду.

Так, уже звичними супутниками безпосередньо автозаправних об'єктiв ОККО стали фiрмовi ресторани "A la minute" й магазини "Tobi". Очiкується, що пiд останньою вивiскою буде консолiдовано усi 250 з лишком магазинiв, якi вже працюють на заправках КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ, а також тi, що будуватимуться у процесi розвитку мережi ОККО-заправок. Особливо потiшив своїми успiхами збут супутнiх товарiв i послуг на фiрмових АЗК у 2007 роцi, коли загальний обсяг їхньої реалiзацiї стрибнув бiльш як на 40% угору, а показники середньомiсячної реалiзацiї на одну торговельну точку пiдросли на 25%.

До осенi 2008 року темпи продажу КОНЦЕРНОМ ГАЛНАФТОГАЗ i основних, i супутнiх продуктiв були не менш оптимiстичними. Скажiмо, якщо середньоквартальний обсяг продажу свiтлих нафтопродуктiв у 2007-му становив по компанiї приблизно 143 тисячi тонн, то за три квартали 2008-го вiн зрiс до 183 тисяч тонн. Але погiршення економiчної ситуацiї i в
Українi, i загалом у свiтi наприкiнцi 2008 року не могло не вплинути на динамiку торгiвлi. Можливо, крок поступу КОНЦЕРНОВI ГАЛНАФТОГАЗ i доведеться дещо сповiльнити, але про те, щоб зупинитися на досягнутому, не може бути й мови. "Криза має два боки, – зауважив нещодавно член Спостережної Ради КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Андрiй Худо. – Перша – це
негатив, про який усi говорять, але є й iнша, позитивна: криза – це новi можливостi для бiзнесу. Тому наша компанiя готується до активного подальшого розвитку".

Найсвiжiшим пiдтвердженням цих слiв стало пiдписання у груднi 2008 року мандатної угоди мiж КОНЦЕРНОМ ГАЛНАФТОГАЗ та Європейським банком реконструкцiї й розвитку про надання останнiм iнвестицiй на суму 50 мiльйонiв USD у проект подальшого розширення мережi ОККО. За словами Андрiя Худо, однiєю з особливостей цього проекту є розвиток газозаправного
бiзнесу. Ймовiрно, що незабаром до фiнансування цього ж проекту приєднається й Мiжнародна фiнансова корпорацiя з групи Свiтового банку.

На тому, що у компанiї достатньо серйозний запас мiцностi, аби успiшно пережити складнi часи i вийти з них ще загартованiшими, наголошує й голова Спостережної Ради КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ Вiталiй Антонов. "Стан КОНЦЕРНУ ГАЛНАФТОГАЗ загалом i на сучасному етапi, – пише вiн у зверненнi до працiвникiв, – я оцiнюю як стiйкий i стабiльний. Ми правильно проводили планування усiх наших процесiв, у нас немає кризи лiквiдностi, у нас правильно сформований кредитний портфель, у нас немає ризикових зобов'язань, у нас диверсифiкованi надходження палива. Зрештою, перiоди криз є невiд'ємною частиною економiчного життя i вони мають свою важливу функцiю: недiєздатнi економiчнi процеси та органiзми зникають, а дiєздатнi згруповуються, набувають iмунiтету i стають ще мiцнiшими".

Поділитись