Повідомлення Наглядової ради Товариства
03.03.2009

Повідомлення Наглядової ради Товариства

ВАТ “Концерн Галнафтогаз”

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства
відбудуться 27 квітня 2009 року в 11.00
за адресою: вул.Пластова,1, м.Львів

Порядок денний

1. Звіт Директора Товариства за 2008 рік та визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2009 рік.
2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2008 рік.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2008 рік.
4. Затвердження висновків Ревізійної комісії та річного звіту Товариства за 2008 рік.
5. Покриття збитків Товариства за 2008 рік.
6. Про затвердження в новій редакції статуту Товариства.
7. Про зміни у персональному складі органів управління Товариства.
8. Про затвердження в новій редакції положень про Загальні збори, Наглядову раду та Ревізійну комісію Товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

 

Найменування показника
Звітний період 2008
Попередній період 2007
Усього активів 2 972 388 1 954 586
Основні засоби1 295 007
803 502
Довгострокові фінансові інвестиції215 038
167 714
Запаси 209 090 145 389
Сумарна дебіторська заборгованість774 856
468 085
Грошові кошти та їх еквіваленти71 214
55 281
Нерозподілений прибуток(258 081)
116 971
Власний капітал632 748
476 276
Статутний капітал175 238
160 000,0
Довгострокові зобов'язання1 630 918
683 553
Поточні зобов'язання782 642
517 151
Чистий прибуток (збиток))
(371 661)
22 605
Середньорічна кількість акцій (шт.)17365502499
16000000000
Кількість власних акцій,
викуплених протягом періоду (шт.)
-
131 813
Загальна сума коштів, витрачених на
викуп власних акцій протягом періоду
-
4,1
Чисельність працівників
на кінець періоду (осіб
5 233
4 792
   
 

Реєстрація учасників зборів здійснюватиметься з 9.30 до 10.45 за місцем проведення зборів (вул.Пластова, 1, м.Львів).
Для реєстрації акціонерам та представникам акціонерів Товариства необхідно мати при собі документ, який посвідчує особу. Представництво акціонерів здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
Телефон для довідок: (032) 298-96-31, 298-96-30.

Поділитись