ВАТ "Концерн Галнафтогаз" оголошує про викуп простих іменних власних акцій бездокументарної форми існування
19.04.2007

ВАТ "Концерн Галнафтогаз" оголошує про викуп простих іменних власних акцій бездокументарної форми існування

Загальними зборами акціонерів ВАТ "Концерн Галнафтогаз" від 16 квітня 2007 року, протокол №01/07, прийнято рішення про викуп 110 000 000 (ста десяти мільйонів) простих іменних власних акцій бездокументарної форми існування, що становить 0,69% статутного капіталу Товариства.
Акції викуповуються з метою їх подальшої реалізації. З врахуванням курсової вартості, яка визначається результатами котирування на ДП "Фондова біржа ПФТС", як переважаючого фактору, та витрат Товариства на проведення процедури викупу ціну викупу акцій Товариства встановлено у розмірі 3 (три) копійки за акцію.
Номінальна вартість акції становить 1 (одну) копійку, ринкова вартість акцій становить 6 (шість) копійок, а прибуток на акцію за фінансовою звітністю 2006 року – 0,3 копійки.
Акціонерами Товариства, які володіють 10 і більше відсотками акцій станом на 16 квітня 2007 року, є: Financial&Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment та The Bank of New York (США).
У членів Наглядової ради та Дирекції Товариства акції не викуповуються.
Випуск акцій, що підлягають викупові, зареєстровано 3 серпня 2005 року Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій №354/1/05.
Строк придбання (період викупу) акцій встановлено з 04.06.2007 до 06.12.2007.
Акціонер, який має намір продати Товариству належні йому акції, повинен протягом строку з 04.06.2007 до 04.10.2007 надати Товариству письмову заяву про продаж акцій із зазначенням свого прізвища, ім'я та по батькові (найменування), місця проживання (місцезнаходження), кількості, типу та форми випуску акцій, запропонованих до продажу. Заявник має право у письмовій формі відкликати свою заяву протягом строку з 04.06.2007 до 04.10.2007. У цьому разі заява акціонера про продаж акцій Товариству не розглядається.
Датою подання заяви до Товариства вважається день фактичної її подачі до секретаріату Товариства, а в разі надсилання її поштою – дата одержання заявки Товариством, зазначена на штемпелі підприємства зв`язку, що обслуговує Товариство.
 
Якщо загальна кількість акцій, заявлених акціонерами до продажу, перевищує визначену до викупу кількість акцій, придбання акцій у кожного акціонера здійснюється пропорційно його частці в загальному обсязі заявлених пропозицій.
Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття заяв від акціонерів про продаж акцій з 05.10.2007 до 05.11.2007.
Строк оплати придбаних Товариством акцій встановлено з 06.10.2007 до 06.12.2007.

Поділитись